naglowek

biografia
OKRES GŁOGOWSKI
***
OKRES KRAKOWSKI

Akademia Krakowska
POWSTANIE AKADEMII KRAKOWSKIEJ
***
SCHOLASTYKA
I SPOSÓB NAUCZANIA NA UNIWERSYTETACH ŚREDNIOWIECZNYCH

działalność naukowa
ASTRONOMIA
I ASTROLOGIA

***
GEOGRAFIA
I "MEDYCYNA"

***
LOGIKA I FILOZOFIA

Komentarz do metafizyki
ZNACZENIE EDYCJI TEKSTU - RYSZARD TATARZYŃSKI
***
COMMENTARIUS IN "METAPHYSICAM" ARISTOTELIS -
SPIS TREŚCI

dodatki
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG HIERONIMA
SZCZEGÓŁY

***
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG
FELIKSA
BENTKOWSKIEGO
(1814)

***
FRAGMENT
Z KRONIKI
DŁUGOSZA
DOTYCZĄCY
POWOŁANIA
UCZELNI
W KRAKOWIE

***
JAK SZUKAĆ JANA
Z GŁOGOWA W
INTERNECIE
I
BIBLIOGRAFIACH

***
LEONARD
COX
MOWA POCHWALNA
[...]
NA CZEŚĆ
PRZESŁAWNEJ
AKADEMII
KRAKOWSKIEJ
(1518)

***
BIBLIOGRAFIA
DO BADAŃ
NAD
JANEM
Z GŁOGOWA
***
LITERATURA
CYTOWANA
I
WYKORZYSTANA
PRZY
TWORZENIU
STRONY

linki

LICZNIK ODWIEDZIN

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:
Michał Urbanowski
urbanowski.michal@wp.pl

BIBLIOGRAFIA DO BADAŃ NAD JANEM Z GŁOGOWA1

 1. Acta rectoralia I, Cracoviae 1897.
 2. Album studiosorum Universitatis Cracoviensis I, Cracoviae 1887.
 3. Bahlcke Joachim, Śląsk i ślązacy, Warszawa 2001.
 4. Barycz H., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
 5. Barycz H., Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979.
 6. Barycz H., Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XVI w., Katowice 1935.
 7. Barycz H., Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków duchowych w przeszłości, Wrocław 1946.
 8. Barycz H., Studia polskie w Wiedniu [w:] Sprawozdania PAN, t.51, Kraków 1935.
 9. Bauch G., Deutsche Scholaren in Krakau in die Zeit des Renaissance, Wrocław 1901.
 10. Bauch G., Schlesien und die Universitat Krakau in XV und XVI Jahrhundert [w:] Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens, Bd 41, Breslau 1907.
 11. Bentkowski Felix, Historya literatury polskiey, Warszawa-Wilno 1814.
 12. Birkenmajer A., Astrologia krakowska u szczytu swego rozgłosu [w:] Kalendarz IKC na rok 1937, Kraków 1937.
 13. Birkenmajer A., Astronomowie i astrologowie śląscy w wiekach średnich, Katowice 1937.
 14. Birkenmajer A., Uniwersytet Krakowski jako ośrodek międzynarodowy studiów astronomicznych na przełomie XV i XVI w. [w:] Życie Szkoły Wyższej 2/1954.
 15. Birkenmajer L., Stromata Copernicana, Kraków 1924.
 16. Bujak F., Wykład geografii Jana z Głogowa w roku 1494 [w:] Studia geograficzno-historyczne, Kraków 1925.
 17. Chutkowski Janusz, Dzieje głogowa od czasów najdawaniejszych do 1950, Legnica 1989.
 18. Chutkowski J., Jan z Głogowa, Konkrety 35/86.
 19. Chutkowski J., Mistrz nauk tajemnych, Konkrety 45/85.
 20. Conclusiones Universitatis Cracoviensis ab a. 1441 ad a. 1589, Kraków 1933.
 21. Cox L., Mowa pochwalna Anglika na cześć przesławnej Akademii Krakowskiej, Kraków 1518.
 22. Czacki T., O litewskich i polskich prawach, Warszawa 1801.
 23. Domański J., 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XII - XV w., Warszawa 1978.
 24. Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, t.X, Warszawa 1862.
 25. Estreicher K., Bibliografia Polska, t. XVII, Kraków 1899.
 26. Fijałek J., Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Warszawa 1914.
 27. Fijałek J., Studia do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego wydziału teologicznego w XV w., Kraków.
 28. Gansiniec R., Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli poznawczej i literatury polskiego Odrodzenia [w:] Odrodzenie w Polsce, t.II, Warszawa 1956.
 29. Garbacik J., Ognisko nauki i kultury renesansowej [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t.I, Kraków 1964.
 30. Gąsiorowski L., Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce, t. I, Poznań 1839.
 31. Gierowski Józef (red.), Krakowski krąg Mikołaja Kopernika, Warszawa-Kraków 1973.
 32. Gładkiewicz Westyna, Kultura renesansowa na Śląsku, Wrocław 1988.
 33. Główne źródła komentarza do "De anima" Jana z Głogowa [w:] Studia Mediewistyczne 4/1963.
 34. Hahn W., Jan z Głogowa [w:] Encyklopedia Wychowania, t. V, 1901.
 35. Haller A., Bibliotheca Anatomica T.1, lib. 3, Tiguri 1774.
 36. Hanke M., De Sillesis indigenis eruditis, Leipzig 1706.
 37. Henelius N., Silesiographia h.e. Silesiae delineatio, Frankfurt 1633.
 38. Horoch M., P. Jarosiński, Polski słownik biograficzny, tom X, , Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964.
 39. Iłowiecki M., Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981.
 40. Jabłonowski J.A., Museum Polonum, Elbląg 1766.
 41. Jana z Głogowa komentarz do Metafizyki, wyd. R. Tatarzyński, Akademia Teologii Katolickiej, 1984 lub [w:] Opera Philosophorum, t.VII.
 42. Jana z Głogowa koncepcja duszy [w:] Studia Mediewistyczne 6/1964.
 43. Janocki J.D., Nachricht von denen in der hochgraflich Zuluskischen Bibliothek sich befindenen raren polnischen Bucher, Breslau 1753, III.
 44. Kopernicki J., O dziełach Jana z Głogowa mających styczność z antropologią [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 18/1870.
 45. Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, Warszawa 1966.
 46. Korolec J., Seńko W., Uwagi o scholastyce polskiej [w:] Studia Mediewistyczne, T. 2., Warszawa 1961.
 47. Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1885.
 48. Kot S., Michał z Bystrzykowa i Jan Szyling, pośrednicy między ruchem filozoficznym paryskim a Krakowem na przełomie XV i XVI w. [w:] Archiwum Komisji do Badania Historii Filozofii w Polsce, t. 2, Kraków 1921.
 49. Krauze Blachowicz K., Pojęcie konstrukcji u Jana z Głogowa [w:] Przegląd filozoficzny 3/2002.
 50. Kuksewicz Z., Główne źródła "Komentarza do De anima" Jana z Głogowa [w:] Studia mediewistyczne, 4, Warszawa 1963.
 51. Kuksewicz Z. (red), Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV w.
 52. Kuksewicz Z., Szkic poglądów Jana Głogowczyka na podstawie "Komentarza do De anima" [w:] Studia Filozoficzne 1/1962.
 53. Kuksewicz Z., Wpływ Jana z Janduno na Komentarz do De anima Głogowczyka [w:] Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, t.2, seria A. 1962.
 54. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej, Warszawa 1986.
 55. Lewicka-Kamińska A., Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1961.
 56. Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis Cracoviensis, wyd. W. Wisłocki [w:] Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t.IV, Kraków 1886.
 57. Lubomirski J.T., Rękopis Jana Głogowczyka [w:] Bibliografia Warszawska, t.1/1847.
 58. Majer J., Obraz postępu nauki lekarskiej, Kraków 1840.
 59. Malewicz Małgorzata H., Pochwała astrologii Jana z Głogowa czyli historia sporów astrologów z teologami [w:] Wiedza i życie 4/90.
 60. Markowski M., Albertystyczna koncepcja natury u Jana z Głogowa, [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1/1993.
 61. Markowski M., Formy argumentacji w teoretycznych i praktycznych dyscyplinach filozoficznych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej R.41: 1991 nr 1.
 62. Markowski M., Stanowisko średniowiecznych przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego wobec astrologii [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1/1999.
 63. Maślankiewicz K. (red.), Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, Warszawa 1983.
 64. Materiały do studiów nad Janem z Głogowa [w:] Studia mediewist. 2/1961.
 65. Michalski K., Tomizm w Polsce na przełomie XV i XVI stulecia [w:] Sprawozdania PAU, t.21, 1926.
 66. Morawski J., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego II, Kraków 1900.
 67. Muczkowski J., Mieszkania i postępowanie uczniów krakowskich w wiekach dawniejszych, Kraków 1842.
 68. Olszewicz B., Geografia polska w dobie Odrodzenia [w:] Odrodzenie w Polsce, t.II, Warszawa 1956.
 69. Olszewicz B., Karotografia polska XV i XVI w., Lwów 1930.
 70. Palacz R., Klasycy filozofii Polskiej, Zielona Góra 1999.
 71. Peszke J., Głogowczyk Jan [w:] Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, XXV.
 72. Pilat R., Historia literatury polskiej, t.I, cz.II, Warszawa 1926.
 73. Piotrowicz K., Polonica w Niemczech [w:] Nauka Polska, t.18/1934.
 74. Pranti C., Geschichte der Logik im Abendlande IV, Berlin 1855.
 75. S... R..., O życiu i dziełach Jana z Głogowa, Poznań 1886.
 76. Seńko W., Glosy i noty z wykładów niektórych profesorów wydziału atrium Uniwersytetu Krakowskiego z pocz. XVI w. zaczerpnięte z druków dzieł Jana z Głogowa [w:] Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, seria A, t.IV, Warszawa 1965.
 77. Seńko W., Wstęp do studiów nad Janem z Głogowa, cz. 1,2 [w:] Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 1/1963, 3/1964.
 78. Seńko W., Wstęp do studium nad Janem z Głogowa [w:] Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średnowiecznej, seria A, t.I, Warszawa 1961 (oraz) t.III, Warszawa 1964.
 79. Sołtykiewicz J., O stanie Akademii Krakowskiej, Kraków 1810.
 80. Starowolski Sz., Scriptorum Polonicorum Hecatontas, Venezia 1627.
 81. Statuta noc non liber promotionum, Cracoviae 1849.
 82. Struve H., Historia Logiki jako teorii poznania w Polsce, Warszawa 1911.
 83. Suchodolski M., Dzieje kultury polskiej,Warszawa 1980.
 84. Świerzawski S., Filozofia w Uniwersytecie Krakowskim do XVI w. [w:] Zeszyty Naukowe KUL 2/1964.
 85. Świerzawski S., Materiały do studiów nad Janem z Głogowa [w:] Studia Mediewistyczne, 2, Warszawa 1961.
 86. Szczegóła H., Koniec panowania piastowskiego nad środkową Odrą, Poznań 1967.
 87. Szczegóła H., Jan Głogowczyk, Katowice 1967.
 88. Szujski J., Opowiadania i roztrząsania, Kraków 1888.
 89. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.I, Warszawa 1959.
 90. Usowicz A., Traktaty Jana z Głogowa jako wyraz kultury średniowiecznej [w:] Nasza Przeszłość, 4/1949.
 91. Walkowiak A., Biblioteka Kolegiacka w Głogowie w okresie średniowiecza, Wrocław 1994.
 92. Wapowski B., Kronika: Scriptores Rerum Polonicorum, t.II, Kraków 1874.
 93. Wąsik W., Historia filozofii polskiej, t.I, Warszawa 1958.
 94. Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, t.III, Kraków 1841.
 95. Zarębski I., Okres wczesnego humanizmu [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t.I, Kraków 1964.
 96. Zinner E., Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebieters, Munchen 1925.
 97. Zwiercan M., Jan z Głogowa [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X/3, Kraków 1963.
 98. Zwiercan M., Zainteresowania historyczne społeczności Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, Warszawa 1993.
 99. Życie filozoficzne w Uniwersytecie Krakowskim w XV w.[w:] Więź 11 - 12/1964

<< WSTECZ * GÓRA STRONY * DALEJ >>


[1] Znaczna część bibliografii (66 ze 99 pozycji) została zaczerpnięta z książki Hieronima Szczegóły Jan Głogowczyk.