naglowek

biografia
OKRES GŁOGOWSKI
***
OKRES KRAKOWSKI

Akademia Krakowska
POWSTANIE AKADEMII KRAKOWSKIEJ
***
SCHOLASTYKA
I SPOSÓB NAUCZANIA NA UNIWERSYTETACH ŚREDNIOWIECZNYCH

działalność naukowa
ASTRONOMIA
I ASTROLOGIA

***
GEOGRAFIA
I "MEDYCYNA"

***
LOGIKA I FILOZOFIA

Komentarz do metafizyki
ZNACZENIE EDYCJI TEKSTU - RYSZARD TATARZYŃSKI
***
COMMENTARIUS IN "METAPHYSICAM" ARISTOTELIS -
SPIS TREŚCI

dodatki
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG HIERONIMA
SZCZEGÓŁY

***
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG
FELIKSA
BENTKOWSKIEGO
(1814)
***
FRAGMENT
Z KRONIKI
DŁUGOSZA
DOTYCZĄCY
POWOŁANIA
UCZELNI
W KRAKOWIE

***
JAK SZUKAĆ JANA
Z GŁOGOWA W
INTERNECIE
I
BIBLIOGRAFIACH

***
LEONARD
COX
MOWA POCHWALNA
[...]
NA CZEŚĆ
PRZESŁAWNEJ
AKADEMII
KRAKOWSKIEJ
(1518)

***
BIBLIOGRAFIA
DO BADAŃ
NAD
JANEM
Z GŁOGOWA

***
LITERATURA
CYTOWANA
I
WYKORZYSTANA
PRZY
TWORZENIU
STRONY

linki

LICZNIK ODWIEDZIN

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:
Michał Urbanowski
urbanowski.michal@wp.pl

INDEKS WAŻNIEJSZYCH DZIEŁ JANA Z GŁOGOWA
WG FELIKSA BENTKOWSKIEGO (1814)1

 1. Exercicium novae logicae. Seu librorum priorum et Elenchorum magistri Joannis de Glogovia pro Junioribus recollectum. (Tytuł ozdobiony herbem polskim i cyfrą Hallerowską (którey naśladowany wizerunek znayduie się na tytule rozprawy F. Bentkowskiego o naydawnieyszych książkach drukowanych w Polszcze). Na końcu takowy iest napis: Adest finis feliciter anno dni 1499 in studio Universit. Cracoviensis. Hae itaque questiones Magistri Joannis Versoris super libros posteriorum analecticorum Aristotelis, pro juniorum erercitationione per Mag. Joannem. Glogov. resolutae et recollectae etc.. Pismo to przedrukowania w Krakowie 1511. roku, znayduie się w bibliotece akademii Krakowskiey. Przedrukowane w Lipsku per Baccalarium Wolfgangum de Monaco, z herbami polskiemi i cyfrą Hallerowską, tudzież dodaniem na końcu herbu miasta Lipska i drukarza).
 2. Exercitium super omnes tractatus parvorum logicalium M. Petri Hispani per Joh. Glogoviensem. Cracov. impressum in domo Joh. Haller, Arte Casp. Hochfeder 1504. (Przedrukowane w Lipsku nakładem Hallera, które to wydanie znayduie się w Bibliotece akademii krakowskiey. Przedrukowane za staraniem iednego z uczonych słuchaczów Głogowczyka Ottomara Nachtygalc rodem z Sztrazburga, zwyczaiem wieku Luscyniuszem przezwanego).
 3. Exercitium veteris artis, super praedicabilia Porphirii: Kathegorias et periarmenias Aristotelis; Sex principia Gilberti Poritani: Ego Mag. Joh. Glogoviensis - per questiones in leviorem modum institui. Impressum ad impensas dni Joh. Haller 1504. (Znayduie się w Bibliotece Akademii Krakowskiey iak świadczy Sołtykowicz w przytoczonem mieyscu. - Przedrukowane to dzieło podobnie iak poprzedzaiące przez Luscyniusza w Sztrazburgu 1517)
 4. Quaestiones in libros priorum et elenchorum Aristotelis per Mag. Joh. de Glogovia collectae impensis Dni Joha. Haller noviter recognitae ac impressae 1511
 5. Quaestiones librorum de anima Mag. Joannis Versoris ad impensas honesti viri et civis Cracoviensis Dni Joh. Haller per Mag. Johannem Glogoviensem etc. resoluta (Na końcu między innemi te są wyrazy: ad impensas D. Joh. Haller impressum Metis (Mec w Lotaryngii) per Casparum Hochfeder Anno 1501. (Znayduie się w bibliotece akademiczney Krakowskiey i w Warszawie u W. Konsyliarza Arnolda Dok. Med. Na 8 karcie arkusza x iest wizerunek głowy ludzkiey, na którey oznaczone są kółkami nóżne mieysca iako organa czyli siedliska rozmaitych władz duszy. Przywodzi to na myśl sławnego Doktora Galla teoryą czaszek, Kranioskopiią czyli nauką organów od niego zwaną. [...] Dzieło to przedrukowane pod tytułem: Quaestiones Magistri Joannis Versoris super tres libros de Anima Aristo. per Mag. Joannem Glog. - noviter emendatae. Cracoviae impensis D. Joan. Haller anno IVXIIII. (to jest 1514). Przedrukowane tamże 1522 znayduie się w bibliotece Akademii Krak.
 6. Physionomia hinc inde ex illustribus scriptoribus per Mag. Joannem Glogov. recollecta. Cracov. apud Hieronim. Vietorem 1518. Jest w bibliotece Krak.
 7. Introductorium compendiasum in tractatum Spherae materialis Mag. Joanis de Sacro Busto per M. Joannem Glogov. in communem studentum utilitatem anno 1506. currente in Universitate Cracoviensi feliciter recollectum. (Przedrukowane za staraniem Luscyniusza w Sztrazburgu u Jana Knoblaucha 1518.)
 8. Computi Chirometralis opus resolutum, emandatum et castigatum per Mag. Joannem Glog. Cracov. apud Haller 1507. (Dzieło to na kilka dni przed śmiercią Głogowczyka z druku wydane, przedrukowane tamże 1511.)
 9. Joannis Glogeri atrium Magistri recollectio Chiromantiae in florigera Cracoviensi universitate.
 10. Exercitium secundae partis Alexandri (Gallici) magistri Johannis de Glogovia. Impressum ad impensas Dni Joannis Haller, arte autem Casparis Hochfeder 1504. Przedrukowane pod tytułem: Exercilium secundae partis Alexandri per Mag. Joannem Glog. in Crecoviensi universitate recollectum nuperque denuo revisum et emendatum, abiectis ex priori exemplari nonnullis superfluis necessariis vero additis pro juniorum aptiori institutione. Impressum Viennae Austriae per Joan. Singrenium expensis vero Urbani Keym bibliopo. Buden. 1518.
 11. Interpretatio eorum quae Almanach verorum motuum planetarum Mag. Joannis de Monte Regio insoribuntur. Cracov. apud Volfgangum 1514. (Znayduie się w bibliotece Krakowskiey).
 12. Tractatus praeclarissimus in judiciis astrorum, de mutationibus aeris, caeterisque accidentibus singulis annis venientibus per M. Joannem Glogov. Cracov. apud Floriandum et Volgangum 1514. (Jest w bibliotece Krakowskiey)
 13. Introductorium Astronomiae in Ephemerides per Mag. Joannem Glog. - recollectum. Impressum Cracov. per Florianum et Volgangum 1514.
 14. De causis Matrimonii 1509, (w ten sposób przytacza Czacki Jana Głogowczyka działo z kąd inąd nieznane)
 15. In minorem Magistri Donati de octo partibus Orationis librum majori volumini Prisciani corespondentem argumentum incipit feliciter. Przy końcu Argumentu są te wyrazy: Ego Magister Joannes Glog. - quaestiones compendiosas in libellum Donati de octo partibus orationis recolligere institui, ut sic juniorum ingenia artis grammaticae principiis valeant edoceri. Impressum 1503. ad inipensas Dni Joh. Haller. (Przedrukowane w Lipsku u Jakuba Taunera 1510 a w Sztrazburgu u Jana Knonblaucha nakładem Urbana Koyma 1515)

  Przed wyliczeniem kolejnych dzieł Głogowczyka należy się czytelnikowi następujące wyjaśnienie: Starowolski wylicza tam ieszcze lecz w ogólnych tylko, podług swego zwyczaiu, wyrazach, że Głogowczyk wiele napisał dzieł, iako to: o retoryce, poetyce, arytmetyce, tudzież o etyce, polityce, ekonomice, metafizyce i cokolwiek do filozofii należy. Za tem zapewne Starowolskiego świadectwem, lubo, iak sądzić wypada, w małej części sprawdzonem, wylicza Hanke dwadzieścia i pięć pism naszego Jana, między któremi nie wszystkie się znayduią przez nas dotąd wyliczone. Te któreśmy dotąd nie wymienili, umieszczamy tu z owego spisu.


 16. De arte poetica liber.
 17. De arte rhetorica liber.
 18. Quaestiones in Aristotelis artem rhetoricam.
 19. Quaestiones in Aristotelis peri hemeneias id est de interpretatione liber.
 20. Quaestioncs in Aristotelis Topicorum libros VIII
 21. Quaestiones in Aristotelis auscultationum physicarum seu de motii libros VIII
 22. Quaestiones in Aristotelis de Coleo libros IV
 23. Quaestiones in Aristotelis de generatione et corruptione libros II
 24. Opusculum de Arithmetica
 25. Explicationes in Joannis Sacrobusti compulum Ecclesiasticum.
 26. Quaestiones in Aristotelis Ethicam.
 27. Quaestiones in Aristotelis Politicam.
 28. Interpretationes librorum sacrorum sclavonice, quas Cracoviae Joannes Haller editit.

<< WSTECZ * GÓRA STRONY * DALEJ >>


[1] Na podstawie: F. Bentkowski, Historya literatury polskiey, Warszawa - Wilno 1814. Dokonałem usystematyzowania wykazu i zachowałem oryginalną pisownię występującą u Bentkowskiego, zrezygnowałem jednakże ze znaków, których wyświetlanie w przeglądarkach internetowych mogłoby powodować problemy.